Polityka Prywatności strony internetowej www.kolonoskopiawadowice.pl

I. Polityka Prywatności określa zasady zbierania danych osób w zakresie korzystania z strony internetowej www.kolonoskopiawadowice.pl – na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

II. Opis informacji umieszczanych na stronie internetowej.

III. Strona jest prowadzona przez ZZOZ w Wadowicach jako podmiot przetwarzający w zakresie realizacji programu bezpłatnych badań przesiewowych „Krok w stronę zdrowia” – „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”. Na stronie zamieszczane są treści edukacyjne w formie kompendium wiedzy na temat raka jelita grubego, informację o samym badaniu, pliki do pobrania (ankiety do wypełnienia przed badaniem dla pacjenta oraz dla lekarza, ankieta anestezjologiczna, deklaracja udziału w projekcie, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wniosek o zwrot kosztów opieki), a także formularz kontaktowy w celu zapisu na badanie. Zakres pozyskania danych osobowych: za pośrednictwem strony internetowej zbierane są dane osób, które wybiorą formę zapisu na badanie za pośrednictwem formularza w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, a w treści wiadomości, „proszę o kontakt w celu zapisu na badanie”. Pliki Cookies –  nie pozyskuje się i nie analizuje plików cookies.

IV. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 RODO w ramach realizacji programu „Krok w stronę zdrowia”.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).

3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

 1. ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
  r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
  Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
  Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 2. ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 4. ) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 oraz pkt 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji Programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie odzyskiwania kwot,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 (RPO WM).

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego
rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu
i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później 1 .

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym,
a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach
projektu.

7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO.

9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

11. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;

wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl;
2 działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

V. Udostępnianie danych innym podmiotom.

Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie hostingu strony internetowej (OVH.pl).